จังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทย  มีพื้นที่ประมาณ  3,576.486 ตร.กม.  หรือประมาณ 2,235,304 ไร่  ขอบเขตการปกครองของจังหวัดสระบุรี แบ่งออกเป็นอำเภอทั้งสิ้น    13 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง  อำเภอบ้านหมอ อำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเสาไห้ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

       

          จังหวัดสระบุรีได้รับผลกระทบจาก  การเชื่อมโยงเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ในแนวเหนือ - ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) ที่ผ่าน 3 ประเทศ คือ จีน ลาวและไทย          

       รวมทั้งการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคกับพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกลุ่มจังหวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)  ส่งผลให้จังหวัดสระบุรีมีการพัฒนาและการขยายตัวในด้านต่างๆ เพิ่ม มากขึ้น

 

           นอกจากการขยายตัวในด้านต่างๆ  ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มการพัฒนา ปัญหาเชิงพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จังหวัดสระบุรีกำลังประสบ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ปัญหาอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งจากปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระบุรีเปลี่ยนแปลงไป

                   กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี  ให้สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางของการพัฒนา  เพื่อให้เป็นกรอบนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

 

Search

Who's Online

We have 9 guests and no members online